Avis Legal

Avís Legal del domini www.lirasaguntina.org corresponent a SOCIETAT MUSICAL LIRA SAGUNTINA (d’ara en avant EL TITULAR) amb CIF G46057709 i domicili en PLAÇA CRONISTA CHABRET, 6, 46500, SAGUNT (Valencia/Valéncia) . eMail: lirasaguntina\@gmail.com.

Condicions generals d’utilització de la web

EL TITULAR li informa que, l’accés i utilització d’esta pàgina web i totes les URLs, subdominis i directoris inclosos davall la mateixa, així com els servicis o continguts que a través d’este lloc es puguen obtindre, estan subjectes als termes arreplegats i detallats en el propi Avís Legal, en la Política de Privacitat i Política de Cookies, sense perjuí que l’accés a algun dels dits servicis o continguts puga precisar de l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals.

Per consegüent, si les consideracions detallades en estos textos legals, no són de la seua conformitat, preguem que no faça ús d’esta web, ja que qualsevol utilització que faça d’ella o dels servicis i continguts en ella inclosos, implicarà l’acceptació dels termes legals arreplegats.

A causa de la mateixa naturalesa d’Internet, donada la possibilitat que es puga accedir a esta pàgina des de qualsevol part del món, els continguts, així com els servicis que en general oferix EL TITULAR estan accessibles a clients que es mouen en qualsevol país. No obstant això, l’anterior, al sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de servici i continguts oferits, EL TITULAR es reserva el dret a rebutjar la prestació de servicis o l’enviament de continguts, en aquells casos que crega oportú.

EL TITULAR es reserva el dret a realitzar canvis en la web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny de la web. Els servicis i continguts de la web són susceptibles d’actualitzar-se periòdicament, i, pel fet que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprove sempre la vigència i exactitud de la informació, servicis i continguts arreplegats ací.

Les condicions i termes d’utilització que s’arrepleguen en el present Avís Legal poden canviar, per la qual cosa li proposem que revise estos termes quan visite novament la web o sol·licite un nou servici. Així mateix, el present Avís Legal s’entendrà sense perjuí de qualssevol altres Polítiques y/o Condicions Generals, i particulars, que regulen l’accés a béns i servicis concrets dins de la web.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny d’este lloc web, els seus codis font, logotips, imatges, melodies, marques i la resta de signes distintius que apareixen, pertanyen als seus respectius autors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La seua utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció semblant, està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador y/o propietari dels drets.

En tot cas, EL TITULAR declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que este lloc poguera estar violant els seus drets, preguem es pose en contacte amb EL TITULAR dirigint-se a través dels mitjans proporcionats en l’encapçalament.

Enllaços o hiperenllaces

Des d’esta web, EL TITULAR li proporciona o pot proporcionar-li l’accés a altres pàgines web que considera poden ser del seu interés. L’objecte de dites enllaços és merament el facilitar la busca dels recursos que li puguen interessar en Internet. No obstant això, les dites pàgines no pertanyen al TITULAR, ni fa una revisió dels seus continguts, per això, no es fa responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguen derivar-se de l’accés o ús de la mateixa. Així mateix, EL TITULAR, es mostra plenament respectuós amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que corresponguen o puguen correspondre a terceres persones, sobre les pàgines web a què es referisquen els citats enllaços. Per tal motiu, si considera que l’establiment dels citats enllaços poguera estar violant els seus drets, preguem es pose en contacte amb EL TITULAR a través dels mitjans proporcionats en l’encapçalament.

Amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o de direccions de correu electrònic a la web, excepció feta d’aquells supòsits en què, expressament EL TITULAR manifeste el contrari. Addicionalment, i en tot cas per a entendre aplicable esta autorització general, dites enllaços hauran de respectar, necessàriament, la condició següent: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per si mateix, cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part Del TITULAR de la pàgina que realitza l’enllaç.

No obstant això, l’anterior, en qualsevol moment EL TITULAR podrà retirar l’autorització mencionada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar cap causa. En este cas, la pàgina que haja realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seua immediata supressió, tan prompte com reba la notificació de la revocació de l’autorització per part Del TITULAR.

Frames o marcs

EL TITULAR prohibix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts web.

Publicitat

En la web s’inserirà aquella publicitat Del TITULAR o de terceres empreses anunciants que considerem puga ser del seu interés.

Sense perjuí del que establix la Política de Privacitat, EL TITULAR es compromet a no facilitar informació seua als anunciants, excepte dades estadístiques anònims sobre la utilització de la web, amb la finalitat que es puga millorar el servici i oferir productes d’acord amb les expectatives dels usuaris.

No obstant això, EL TITULAR li informa de que els anunciants i proveïdors, per mitjà de cookies, poden tindre la possibilitat d’obtindre informació sobre vosté, els usos que fa dels servicis i els seus moviments a través de la xarxa. Per no tindre vinculació amb els usos que de la dita informació puga realitzar l’empresa anunciant, EL TITULAR no es fa responsable de l’arreplega d’informació per les dites empreses.

EL TITULAR pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels seus llocs i pàgines web. Les cookies que es puguen utilitzar en els llocs i pàgines web Del TITULAR s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim) , i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. Les cookies servixen només per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés a este lloc web. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar esta informació.

Responsabilitat del l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar els servicis de la web d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte.

L’usuari que actue contra la imatge, bon nom o reputació Del TITULAR, així com qui utilitze il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts de la web y/o atempte en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web o dels continguts i servicis del mateix, serà responsable enfront del TITULAR de la seua actuació.

Responsabilitats Del TITULAR

Utilizacin incorrecta:

EL TITULAR ha creat la web per a la promoció dels seus productes y/o servicis, però no pot controlar la seua utilització de forma diferent de la prevista en el present Avís Legal; per tant, l’accés i ús correcte de la informació continguda en la web és responsabilitat de qui realitza estes accions, no sent responsable EL TITULAR per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix poguera fer l’usuari.

Continguts:

EL TITULAR facilita tots els continguts del seu web, davall determinades condicions de bona fe, i s’esforçarà en la mesura que siga possible perquè els mateixos estiguen actualitzats i vigents; no obstant això, EL TITULAR no pot assumir responsabilitat alguna respecte a l’ús o accés que realitzen els usuaris fora de l’àmbit a què es dirigix la web, la responsabilitat final de la qual recaurà sobre l’usuari. Així mateix EL TITULAR no pot controlar els continguts que no hagen sigut elaborats pel o per tercers complint el seu encàrrec pel que, no respondrà en cap cas dels danys, continguts i indisponibilitats tècniques que pogueren causar-se per part de dites terceres.

Publicitat:

EL TITULAR inclourà en la web publicitat pròpia o de tercers per a oferir-li productes o servicis que entenga que poden ser del seu interés. No obstant això, i pel que fa a la publicitat de tercers, EL TITULAR no pot controlar l’aparença de la dita publicitat, ni la qualitat i adequació dels productes o servicis a què esta es referisca, per la qual cosa no respondrà de cap dany que es poguera generar a l’usuari per les dites causes atribuïbles a tercers.

Virus:

EL TITULAR es compromet a aplicar en la mesura que siga possible, les mesures oportunes al seu abast per a intentar garantir a l’usuari l’absència en el seu web de: virus, cucs, troians, spam, etc… No obstant això, estes mesures no són 100% infal·libles i, per això, EL TITULAR no pot assegurar totalment l’absència dels dits elements indesitjables. En conseqüència, EL TITULAR no serà responsable dels danys que els mateixos pogueren produir a l’usuari.

Fallades tecnològiques:

EL TITULAR posa els mitjans necessaris al seu abast per a la continuïtat d’esta web i realitzarà els seus millors esforços perquè el mateix no patisca interrupcions, però no pot garantir l’absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat de la web i dels servicis continguts en ell, en conseqüència no s’assumix cap responsabilitat pels danys i perjuís que puguen generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables al TITULAR.

Llei aplicable i jurisdicció

La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen este Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis de la present web i les seues polítiques, serà l’espanyola.

Amb caràcter general, ens sotmetem a allò que s’ha estipulat en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, així com també, a la Llei de Servicis de Societat de la Informació (LSSICE) , Llei 34/2002, d’11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita a la web, EL TITULAR i l’usuari se sotmetran al fur que establisca la normativa vigent.