Política de Privacitat

En SOCIETAT MUSICAL LIRA SAGUNTINA estem especialment conscienciats per la confidencialitat de les dades de caràcter personal que se’ns faciliten a través de la pàgina web, i per mitjà d’esta política, informem l’usuari, en matèria de protecció de dades, així com dels drets que li assistixen.

Per això, i en virtut del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD) , Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i en atenció al principi de transparència, posem a la seua disposició informació rellevant sobre el tractament de dades personals, a fi de donar a conéixer en tot moment, com tractem les dades, amb quina finalitat i els drets corresponents.”

Responsable del tractament:

SOCIETAT MUSICAL LIRA SAGUNTINA (d’ara en avant EL RESPONSABLE) , CIF: G46057709, domiciliada en PLAÇA CRONISTA CHABRET, 6, 46500, SAGUNT, Valencia/Valéncia i correu electrònic: lirasaguntina@gmail.com.

Contacte del delegat de protecció de dades (DPO) : No es disposa de delegat, no obstant això, pot contactar-nos per qualsevol dels mitjans abans indicats.

Obtenció dels datos:

EL RESPONSABLE ha obtingut les dades personals que seran objecte de tractament, a través de diferents canals:

– Voluntàriament facilitats pel titular de les dades, bé a través de formulari web, correu electrònic, telèfon o contracte, per a la sol·licitud de qualsevol tipus d’informació o formalització y/o adquisició de servicis o productes.

– A partir de fonts accessibles al públic y/o registres públics, i sempre que existisca interés legítim per part Del RESPONSABLE per a això.

Descripció de la finalitat del tractament:

El RESPONSABLE tractarà les seues dades, a fi de respondre a les peticions realitzades a través del present lloc web, a més, si atorga el seu consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials, promocions i informació del seu interés, se li podrà enviar informació de caràcter comercial y/o publicitari pels canals de comunicació habituals. No obstant això, el dit consentiment, podrà revocar-ho en qualsevol moment a través dels mitjans proporcionats amb este fi.

Tractarem les seues dades per a la gestió comercial, administrativa, comptable i fiscal, d’acord amb la normativa vigent i en funció de la informació facilitada i autorització atorgada.”

Conservació de les dades

LLes dades personals proporcionats es conservaran mentres es mantinga la relació amb l’entitat, i no se sol·licite la seua supressió per part de l’interessat. Seran conservats d’acord amb els terminis legals establits i en funció de la finalitat per la qual van ser demanats.

En el cas que l’interessat estiga subscrit de forma voluntària a algun tipus d’enviament de comunicacions comercials, newsletter, publicitat, etc. les dades romandran fins que este tramite la seua baixa d’este tipus de comunicacions.

Legitimización

La base per la qual, se sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part Del RESPONSABLE es troba emparada en:

– La mera sol·licitud per part de l’interessat de qualsevol tipus d’informació.

– Per la possible subscripció per a rebre comunicacions comercials per mitjà de consentiment expresse.

– Formalització de relació comercial, fruit de l’adquisició de productes y/o servicis.

– Legitimació per execució d’un contracte.”

Destinataris

Mentres dure el tractament de les dades de l’interessat, EL RESPONSABLE no cedirà les dades a tercers, llevat que medie obligació legal.

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable y/o comercial, es compte amb els servicis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat enfront de tercers.

Drets

L’interessat, en relació a les seues dades de caràcter personal, pot exercir els drets següents de forma lliure i gratuïta:

– Dret d’accés a les seues dades personals.

– Dret de rectificació de les seues dades personals, quan resulten incomplets o inexactes.

– Dret de supressió de les seues dades personals, quan no siguen necessaris per als fins pels quals van ser demanats.

– Dret de limitació del seu tractament, de totes les dades o en part d’ells.

– Dret a oposar-se al tractament.

– Dret a la portabilitat de les dades.

– Dret a retirar el consentiment prestat prèviament.

En el cas que assenta vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competents.

Autoritat de Control

Si vosté precisa de major informació y/o ajuda, a part de què nosaltres podem i desitgem proporcionar-li, en matèria de Protecció de Dades, ha de saber que, l’autoritat de control a Espanya que vetla pel compliment de la normativa sobre protecció de dades, que garantix i tutela el dret fonamental a la protecció de dades personals és:

Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

C/ Jorge Juan Nº6

28001 – Madrid

901 100 099 – 912 663 517

www.agpd.es

Podent contactar també, a través d’este formulari.

L’AEPD, informa i ajuda al ciutadà a exercitar els seus drets, així com també a les empreses a complir amb les obligacions que establix la Llei.

Com titular dels seus pròpies dades, l’AEPD tutela l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició, quan no han sigut adequadament atesos. I garantix el dret a la protecció de dades, davant d’actuacions que puguen ser contràries a la llei.