Transparència

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ

Denominació: SOCIETAT MUSICAL LIRA SAGUNTINA

CIF: G46057709

Inscrita en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, unitat territorial de València a la SECCIÓ PRIMERA amb el número 3759 Y 216.

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT: José Manuel Tarazona Jurado.
VICEPRESIDENT: Adià Alcamí López.
SECRETARÍA: María Isabel Lucas Nuez.
TRESORER: Enric Lluís Ariño Giménez.

VOCAL 1: Ramón Zacarías Cerdà Ramón.
VOCAL 2: Eva Palanca Domínguez.
VOCAL 3: Manuel Ignacio Tarazona Antonino.
VOCAL 4: Núria Hernández Valiente.
VOCAL 5: Manel Núñez Camarena.
VOCAL 6: Gabriel Escamilla Ponce.
VOCAL 7: Begoña Campoy Torrejón.
VOCAL 8: Felipe Belmonte Bahillo.
VOCAL 9: Fernando Rafael Sanchís Ariño
VOCAL 10: Rubén Camarena Conversa.

DOCUMENTACIÓ I NORMATIVES

Estatuts

Registre d’associacions

Acta canvis de la Junta Directiva

Renovació Junta Directiva

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA

Compte pèrdues i guanys: 2021-2022 

Balanç de situació: 2022 

Pressupost:  2023

Subvencions i aportacions rebudes de les Administracions Públiques: 

2023 | Comptes corrents 2023